Kadry i Płace

Moduł

W tym module

Funkcjonalności

 • ewidencja czasu pracy, historie zatrudnienia, szkoleń i badań lekarskich
 • obliczanie wynagrodzeń za pracę (z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych), ekwiwalentu za urlop, za czas choroby
 • przypomnienia o kończących się umowach, badaniach lekarskich i szkoleniach
 • automatyczna komunikacja z programem Płatnik, bankowością elektroniczną oraz portalem e‑Deklaracje
 • dowolna liczba wypłat i list płac
 • korespondencja z pracownikiem
 • możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia oraz potrąceń
 • rozdzielnik płac, podział kosztów wynagrodzeń zgodnie z polityką rachunkowości Płatnika
 • obliczenia podatków i wydruk formularzy PIT dla pracowników
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych w zakresie rejestracji wkładów oraz udzielania pożyczek
 • możliwość prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej dla wielu płatników
 • szacowanie rezerw pracowniczych na świadczenia emerytalno-rentowe oraz świadczenia związane z nagrodami jubileuszowymi i niewykorzystanymi urlopami

Skontaktuj się z nami