System Łatwej Obsługi Nieruchomości

System Łatwej Obsługi Nieruchomości

W tym module

Księgowość

 • niezależna ewidencja ekonomiczno-finansowa wspólnot mieszkaniowych, współwłasności, zasobów komunalnych, zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz najmu lokali
 • naliczanie opłat z tytułu użytkowania lokali dla właścicieli, najemców i lokatorów, w tym integracja z prawem do lokalu oraz statusem członka spółdzielni mieszkaniowej
 • transmisja przychodów miesięcznych z nieruchomości do modułu Finanse i Księgowość
 • drębne rozrachunki osób zajmujących ten sam lokal w tym samym czasie
 • możliwość przygotowania faktur VAT dla właścicieli/najemców lokali użytkowych
 • możliwość tworzenia not księgowych i faktur korygujących dane formalne (np. adres, nip itd.)
 • rozliczenia z właścicielami, pożytki
 • okompletna księgowość wspólnot mieszkaniowych
 • rozliczenia opłat za media dostarczane do lokali
 • ewidencja lokat bankowych
 • eksport przelewów do plików umożliwiających wczytanie ich zbiorczo w zewnętrznym programie bankowym (również przelewy split payment)
 • przygotowanie sprawozdań na potrzeby księgowości budżetowej dotyczących najmu w zasobach komunalnych gminy
 • ewidencja i automatyczne księgowanie uznania z tytułu dodatków mieszkaniowych
 • weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT
 • obsługa dokumentów sprzedaży dotyczących gminy zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
 • automatyczne pobieranie danych o kontrahencie z GUS

Zebrania i uchwały

 • automatyczne obliczanie wyniku uchwały w zależności od przyjętych kryteriów np. na podstawie udziałów w części wspólnej
 • przygotowanie zebrań i głosowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Komunikacja

 • możliwość generowania hasła do weryfikacji w przypadku kontaktu telefonicznego
 • automatyczne scalanie i sortowanie masowej korespondencji kierowanej do użytkowników lokali
 • drukowanie list do podpisu dla masowej korespondencji, nadruk adresów na kopertach
 • elastyczne sterowanie położeniem bloku adresowego na potrzeby kopert z okienkiem
 • przygotowanie danych dla internetowej kartoteki użytkownika lokalu – e-kartoteka
 • przygotowanie dowolnej masowej korespondencji oraz SMS-ów dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców
 • elastyczne zarządzanie nagłówkiem pism w masowej korespondencji: papier firmowy, logo lub dowolnie połączenie grafiki oraz sformatowanego tekstu

Ewidencja

 • ewidencja współwłasności w części ułamkowej
 • ewidencja umów najmu
 • ewidencja osób zajmujących ten sam lokal w tym samym czasie
 • ewidencja składu zarządu
 • tworzenie dowolnych notatek powiązanych z lokalem, z użytkownikiem lokalu, ze sprawą dłużnika, z zebraniem wspólnoty mieszkaniowej; dołączanie dowolnych dokumentów (plików) do tych notatek
 • wykazy osób i firm powiązanych w określonym czasie z wybranym lokalem, klatką, budynkiem oraz efektywny dostęp do danych kontaktowych tych osób i firm

Sprawozdawczość

 • przygotowanie deklaracji urzędowych JPK, VAT, e-Sprawozdań, CIT-8
 • przygotowanie sprawozdań dotyczące utrzymania części wspólnej nieruchomości
 • przygotowanie bilansu, rachunku zysków i strat lub dowolnych analiz

Windykacja

 • automatycznie tworzone listy dłużników, wezwań do zapłaty
 • masowa analiza zaległości i wystawianie not odsetkowych
 • podręczny kalkulator odsetek
 • szczegółowe analizy struktury przeterminowanych zobowiązań
 • kompleksowa obsługa negocjacji z dłużnikami, porozumień, ratalnej spłaty zadłużenia oraz chronologiczno-finansowej historii spraw sądowych
 • kontrola przedawnień prowadzonych postępowań

Skontaktuj się z nami